Araştırma ve Raporlar

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017 raporuna göre kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak için 100, erkeklerle eşit ücrete sahip olmak için de 217 yıl beklemesi gerekiyor. Türkiye ise 144 ülkenin değerlendirildiği raporda 131. sırada yer aldı.

Türkiye’de 1975-2010 Arasında Haber, Habercilik ve Gazetecilik Çalışmalarında Kadın Sorunlarına Bakış ve Feminist Yaklaşımlar

Çiler Dursun

,

Türkiye’de medya ve iletişim çalışmaları alanında feminist bakış açısı ve kadın sorunlarına yönelik ilgi, gelişmiş Batı ülkelerindekilerle az çok eş zamanlı biçimde 1970’lerden başlayarak yavaş yavaş artmış; günümüzde medya ve iletişim çalışmalarının Türkiye’de var olan akademik zeminlerinde geçerli bir çalışma alanı olarak yer elde etmiştir. Yaklaşık kırk yıllık bu süreç, gelişmiş endüstrileşmiş ülkelerden az gelişmişlerine […]

Sporda Cinsiyetçilik ve Haber Metinlerinde Kadın Sporcuların Temsili

Elif Küçük Durur

, Türkçe, İngilizce

Türkçe, İngilizce

Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik yapısı, kadın ve erkek arasındaki biyolojik farlılığı esas alan, beden ve fiziksel performansın ön planda tutulduğu spor alanında da hüküm sürmektedir. Eril bir karaktere sahip olan bu alandaki kadın varlığı, hem örgütsel hem de katılım bağlamında niceliksel ve niteliksel olarak sorunlu bir yapı sergilemektedir. Bu yapı, metinlerin üretimi ve alımlanması süreçlerindeki […]

Toplumsal Cinsiyet ve Medya

Bedirhan Ödemiş

2018 , Türkçe, İngilizce

2018

Türkçe, İngilizce

Toplumsal cinsiyet bilinçli bir kimlik olmamasına rağmen, çevreden gelen mesaj ve anlam yapılarına ilişkin olarak sürekli oluşturuluyor. İnsanlar televizyon izleme ya da gazete ve dergi okumaya yaşamlarında önemli bir zaman ayırıyorlar. Özellikle televizyon geniş kesimlerin en önemli eğlence ve bilgilenme aracıdır. Bu nedenle medya onların yaşamlarında önemli bir role sahiptir. Medya ekonomik, siyasal ve sosyal […]

Bir Medya Okuryazarlığı Çalışması: Ulusal Basında Kadının Yeri

Kadir Karatekin, Ersin Topçu, Zafer Kuş

Mart 2018, Türkçe, İngilizce

Mart 2018

Türkçe, İngilizce

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de ulusal basında, haber başlığında “kadın” ifadesi geçen haberleri analiz ederek, kadınların ulusal gazetelerde nasıl haber konusu olduğunu irdelemek ve bu haberleri kadın odaklı habercilik * Bu çalışma, Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “KÜBAP-01/2014-12 numaralı “Ulusal Basında Kadının Yeri: Kadın Odaklı Habercilik Açısından Bir Değerlendirme” isimli projeden üretilmiş […]

Toplumsal Cinsiyet ve Medyadaki Söylemi: Evlilik Programları

Fatma Yeşil, Arif Yıldırım

Ocak 2019, Türkçe, İngilizce

Ocak 2019

Türkçe, İngilizce

Biyolojik olarak kadın ve erkek olmak toplumun devamlılığını sağlamada temel belirleyicidir ve onlara anne, baba gibi başat ve değişmeyen roller vermektedir. Bu rollere dayandırılarak geçmişten günümüze farklı roller ve sorumluluklar da verilmiştir. Atfedilen roller ve sorumluluklar toplumların, teknolojik ve bilimsel gelişmelerine, yaşadıkları coğrafi şartlara, kültürel yapısını oluşturmada önemli bir etkiye sahip olan inanç sistemlerine ve […]

Kadın Örgütlerinin İnterneti Alternatif Medya Olarak Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Banu Terkan

, Türkçe, İngilizce

Türkçe, İngilizce

Yeni medya; iletişime katılan taraflar arasında eşanlı, karşılıklı ve çok boyutlu etkileşim olanakları sunması nedeniyle geleneksel medyadan pek çok açıdan farklılık göstermektedir. Yeni medya sahip olduğu özelliklerle bir yandan belirli egemenlik ilişkilerinin yeniden üretilmesine hizmet ederken, bir yandan da demokrasinin gelişmesine, bireyin kamusal alana etkin olarak katılımına destek sağlamaktadır. Özellikle muhalif grup ve hareketler, toplumda […]

Toplumsal Cinsiyet ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz

Fatma Avcı-Ayşad Güdekli

ocak 2018, Türkçe

ocak 2018

Türkçe

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarından biri olan ataerkil sistem kadına şiddet ve kadın cinayetleri üzerinde etkilidir. Erkek egemen sistem toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarına hâkim olmakta, kadınlar ikincil konuma düşmekte ve eril şiddete maruz kalmaktadır. Yazılı ve görsel medya, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti olaylarını sıklıkla haberleştirmekte, toplumda kadına şiddet görünür kılmaktadır. Bu çalışmada […]

Sporda Cinsiyetçilik ve Haber Metinlerinde Kadın Sporcuların Temsili

Elif Küçük Durur

2017 , Türkçe, İngilizce

2017

Türkçe, İngilizce

Haberin yalnızca haber olmadığı, toplumsal alandaki eşitsizlik yapılarını da yeniden ürettiği savunusundan hareketle  bu çalışma , kadın sporculara yönelik haber metinlerinde erkek egemen zihniyeti deşifre etmeyi amaçlıyor. Yapılan analizde, kadın sporcuların toplumsal cinsiyet rollerinin öne çıkarılarak estetik olma ya da olmama kaygısına vurgu yapılarak, sporcu kimliklerinin değersizleştirildiği başarı ya da başarısızlıklarının eril dile eklemlenerek temsil […]

Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin İncelenmesi: Hürriyet ve Milliyet Örneği

Anıl Kaan Uçar

2017, Türkçe, İngilizce

2017

Türkçe, İngilizce

Bu çalışmada, medyada yer alan kadına yönelik şiddet haberleri nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile incelenerek medyanın haberleri topluma sunarken sergilediği objektif tutum değerlendirilmiştir. Çalışmanın nicel araştırma kısmında, haberlerin uzunluğu ve hangi türde olduğu, nitel araştırma kısmında ise, dili ve üslubu detaylı olarak değerlendirilmiştir. Araştırma,medyada oldukça fazla yer bulan ve toplumun da çok güçlü bir biçimde reaksiyon gösterdiği Özgecan Aslan cinayeti haberleri ve olayın […]

Ankara Yerel Basın Alanında Çalışan Kadın Gazetecilerin Gazetecilik Mesleğine Bakışı Üzerine Araştırma

Betül Sacal

2018 , Türkçe, İngilizce

2018

Türkçe, İngilizce

Bu araştırma, kadın gazetecilerin yerel basında yer aldıkları pozisyonları ve gazetecilik mesleğine bakışlarını göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan veri toplama yöntemi, nitelbir veri toplama tekniği olan derinlemesine görüşme yöntemidir. Bu yöntemle gazetecilik mesleğinde üst ve alt düzeydeki kadın gazetecilerin saha deneyimleri ve profesyonel bakış açıları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında 2016 yılı Ocak ve Nisan ayları arasında […]

Medyada Kadın Cinayeti Haberlerindeki Cinsiyetçi İzler: Radikal Gazetesi

Songül Sallan Gül - Yonca Altındal

2013, Türkçe

2013

Türkçe

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 66.000 kadın öldürülmektedir. Türkiye’de de son on iki yılda 1.246,son bir yılda da 300’e yakın kadın cinayeti işlenmiştir. Kadın cinayetlerinin faillerinin büyük çoğunluğunun akraba erkekler olması, ataerkil toplumsal yapı ve değerlerle onları yeniden üreten mekanizmaları sorgulamayı gerekli kılmaktadır. Ulaştığı kitlenin yaygınlığı ve ileri teknoloji dolayısıyla yazılı ve görsel medya bunlardan birisidir. Kadın cinayetlerine ilişkin haberlerde kullanılan üslup, semboller, […]

The Vietnamese LGBT Movement and the Media

Laura Faludi

2016, İngilizce

2016

İngilizce

Son birkaç yılda Vietnem’da lezbiyen, eşcinsel, biseksüel ve transseksüel (LGBT) topluluklar giderek daha görünür hale geldi. Büyük çaplı çinsiyet eşitliği üzerine büyük çaplı kampanyanlar düzenlendi. Vietnam LGBT’sine ilgi ve uluslararası bağış desteği arttı. Medya, LGBT hareketine destek oldu. Çalışma, Vietnam’daki LGBTİ hareketi ve medya arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Eşcinsel Evlilik Haberlerinin Türkiye Ana Akım Medyası ve Muhalif Medyasındaki Yansımaları: Star ve bianet Gazetesi Köşe Yazıları Örneği

Aslıhan Bayal Aslıhan Bayal

, Türkçe

Türkçe

Türkiye medyası yasama, yürütme ve yargı organlarından sonra 4. güç olarak adlandırıldığı konum itibariyle toplum üzerindeki etkisini pekiştirirken ve toplumsal belirleyicilik rolünü daha da güçlendirirken, toplumda ötekileştirilmiş gruplara karşı takındığı tavır ve kullandığı dil yüzünden bu grupların yanlış temsillerini izleyicilere yansıtmakta ve sonuç olarak ötekileştirilenlerin yaşadıkları mağduriyeti arttırıyor. Ana akım medyaya alternatif olarak ortaya çıkan […]

Medya, Seçimler ve Toplumsal Cinsiyet Araştırması

Avrupa Konseyi

Mayıs 2018, İngilizce

Mayıs 2018

İngilizce

Avrupa Konseyi Medyada Çoğulculuk ve Medya Sahipliğinde Şeffaflık Komitesi (MSI-MED) uzmanları tarafından medyanın seçim dönemlerindeki haberciliğini toplumsal cinsiyet eşitliği açısından inceleyen bu çalışması, seçim kampanyalarında kadın ve erkek siyasetçilerin nasıl tasvir edildiğini ve toplumsal cinsiyetin seçmenlerin tercihlerini ne ölçüde etkilediğini irdeliyor. Çalışma, kadın siyasetçilerin erkek siyasetçilere oranla medyada daha az görünür olduğunu ve toplumsal cinsiyetlerinin sıklıkla tartışma konusu edildiğini görsteriyor.  Dahası seçim […]

Medyada Transfobik ve Homofobik Nefret Söylemi Raporu

Kaos GL & Pembe Hayat

Şubat 2017, Türkçe

Şubat 2017

Türkçe

Tam adı “Gasteler Bizi Söyler: Medyada Transfobik ve Homofobik Nefret Söylemi Raporu 2016-Nefret, Kalıp ve Görünmezlik Duvarı” olan bu çalışmada Kaos GL’nin 2016 Medya İzleme Raporundan yola çıkarak LGBTİ’lerin medyadaki temsilinin değerlendirildiği çalışmada nefret söylemi içeren haberlerin analizlerine yer verilmiş.

Kadın Ve Medya Politika Dökümanı

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KSGM

2008, Türkçe

2008

Türkçe

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KSGM tarafından AB ile uyum çalışmaları çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Eylem Planı 2008-2013 için hazırlanan çalışmada kadınların medyada yer alışı (konu olarak kadınlar), medya sektörüne çalışanlar olarak katılımı ve tüketicileri olarak medyaya erişimi inceleniyor. Raporda ayrıca 2008’e kadar uygulanan politikaların genel özeti ile 2008-2013 yılları arasında Medyada toplumsal cinsiyet eşitliğine […]

Medyada Kadınların Temsil Biçimleri Araştırması

MEDİZ

Mayıs 2008, Türkçe

Mayıs 2008

Türkçe

Kadınların medya izleme grubu MEDİZ için hazırlanan ve  “Medyada Cinsiyetçiliğe Son” kampanyası kapsamında yürütülen araştırmanın amacı “Türkiye’de medyada cinsiyetçiliğin tespit ve teşhiri” olarak belirtilmiş. MEDİZ’in araştırmasındaki bulgulara ilişkin Bianet’teki ilgili haberi de okuyabilirsiniz.

KAOS GL Derneği Medya İzleme Raporu

KAOS GL

2016, Türkçe

2016

Türkçe

Dernek 2008’den beri lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin (LGBTİ) medyada yer alış biçimlerini izliyor.  Türkiye’de yayınlanan günlük gazeteler, çeşitli anahtar sözcükler üzerinden Ajans Press aracılığıyla süzülüyor. LGBTİ’lere yönelik doğrudan bir sterotipleştirme, aşağılama ya da nefret söylemi olmayan haberlerin olumlu kategorisinde derlendiği raporda, haber yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar da var.

Türkiye Medyasında Kadınların Temsili: Gazete ve İnternet Haberciliği Raporu

Feyza Akın Erdem

Aralık 2016, Türkçe

Aralık 2016

Türkçe

Kadınların faili yahut mağduru olduğu olayların haberleştirilme süreçlerinin toplumsal cinsiyet açısından değerlendirildiği rapor Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Feyza Akınerdem tarafından, Hrant Dink Vakfı için hazırlanmış. Kadına yönelik ayrımcılığın etnik, dini ve siyasi temelli olan örneklerine de yer vermesi bakımında dikkat çekici.

Küresel Toplumsal Cinsiyet ve Medya Araştırması Önraporu

UNESCO, GAMAG

2016, İngilizce

2016

İngilizce

In December 2013, UNESCO and partners gathered media organizations, media professionals, academics, policy-makers, civil society groups, and development agencies in Bangkok for a Global Forum on Media and Gender. The Forum took the 1995 Beijing Declaration as its reference point and resulted in the setting-up of a pioneering Global Alliance on Media and Gender (GAMAG). […]

Medya ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Küresel İttifakı için Bilimsel Gündem

UNESCO

2014, İngilizce

2014

İngilizce

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO ve Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Derneği’nin IAMCR, Medya ve Cinsiyet Eşitliği Küresel İttifakı GAMAG için hazırlanan çalışma.

Küresel Medya İzleme Projesi GMMP Raporları

Who Makes The News

2005'ten itibaren her beş yılda bir, İngilizce

2005'ten itibaren her beş yılda bir

İngilizce

Haber medyasında ve haber medyası aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği amacı güden bir araştırma ve savunuculuk girişimi olan Küresel Medya İzleme Projesi (GMMP), Dünya Hristiyan İletişim Derneği tarafından 1995 yılından bu yana her 5 yılda bir yapılıyor. Projenin Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Nezih Orhon, haber yayın organlarında (gazete, radyo, internet, sosyal medya, vb.) kadın tasviri ve temsilinin haritalandırılması olarak […]

Medyada Kadın Olmak

Türkiye Gazeteciler Sendikası

Mart 2018, Türkçe

Mart 2018

Türkçe

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Kasım 2016 yılında, gazete ve dergilerde çalışan 40 bin 586 çalışandan yalnızca 15 bin 704’ü kadınmış. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ Komisyonu, medyanın bu erkek egemen ortamında çalışan kadınların iş yaşamında karşılaştığı ayrımcılığı ve şiddeti ortaya koymak ve görünür kılmak amacıyla 221 kadınla sanal ortamda görüşerek bu raporu hazırlamış.