rol

Facebook Twitter Google

(İng.: role, İsp.: rol)

Eski Fransızca’da tiyatro oyuncularının oyun içinde söyledikleri sözlerin yazılı olduğu kağıt rulosu anlamına gelen rolle sözcüğünden türeyen rôle günümüzde kişinin hayatta tuttuğu yeri ifade eder. Bu anlamı içinde rol, toplumsal normlarla belirlenen ve zaman içinde değişebilen, belirli bir durumdaki cins temelinde eylem ve davranışlar demektir. Örneğin Bangladeş’te pazarcılık bir erkek rolüyken Butan’da kadın rolüdür. Bir çok kültürde ev içi çalışma ve hane halkının üretimi kadınlara yüklenirken erkeklerin üstlendikleri roller toplumdaki iktidar konumlarına yöneliktir. Kadın ve erkeklerin rolleri, ekonomik bunalım, üretim ve tüketim kalıplarındaki değişimler, ve kadınların sivil toplumda artan etkinlikleri gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişme gösterir.

Bağlam Örneği. “1994’te Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi’nce hazırlanan rapora göre, kadınların anne, besin üreticisi, satıcı, çalışan ve sağlık hizmeti sunan kişi olarak ailelerle toplulukların ekonomik ve sosyal refahını sürdürmekte oynadıkları çok yönlü ve kritik rol, AIDS’in toplumsal ve ekonomik sonuçlarının  çok belirgin olacağını gösteriyor. “(IPS, Eylül 1995)

“Dünya Bankasının açtığı kredilerde cins konularına ilişkin olarak yürütülen bir araştırma, Banka’nın kadınların üremeye ilişkin rollerinden doğan sorunlarına çare bulmakta önemli çaba göstermesine karşın,  kadınların ekonomik katkılarının değerinin verilmediğini ve kadınlara yatırım yapma konusunda esaslı bir baskı ortaya konulmadığını gösteriyor.” (IPS, 2 Eylül 1995)

  • Etiketler