Kaynakça

Facebook Twitter Google

Appelman, Simone. Everything You Always Wanted to Know:Lexicon and Comments on the New Population Concepts from a Gender Perspective. (Hep Bilmek İstediğiniz Herşey: Yeni Nüfus Kavramları Üzerine Cins Bakışıyla Yorumlar ve Sözlükçe;Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwqekking. 1944)

Barrig, Maruja and Andy Wehkamps (ed.) Sin morir el intento: experiencias de planification de genero en el desarrollo. (Cins ve Kalkınma Planlaması Deneyimleri,Lahey: Novib. 1995)

Birleşmiş Milletler. Cairo Declaration and Platform of Action. International Conference on Population and Development (ICPD). (Kahire Deklarasyonu ve Eylem Platformu. Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferenası, Kahire, Mısır, 5-13 Eylül 1994)

Birleşmiş Milletler. Platform for Action and the Beijing Declaration (Fourth World Conference on Women, Beijing, China: 4-15 September 1995). (Eylem Platformu ve Pekin Deklarasyonu, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı, Pekin, Çin 4-15 Eylül 1995, New York, United Nations Department of Public Information. 1996)

Birleşmiş Milletler. The Advancement of Woımen: Notes for Speakers. (Kadınların İlerlemesi: Konuşmacılara Notlar, New York, United Nations. 1995)

Birleşmiş Milletler. The World’s Women 1995: Trends and Statistics. (Dünya Kadınları: Eğilimler ve İstatistikler, New York, United Nations. 1995)

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Human Development Report 1995. (1995 İnsani Kalkınma Raporu, New York, Oxford University Press, 1995)

Bonder, Gloria. Mujer y Comunicacion: una alianza posible (Kadınlar ve İletişim: Bir İttifak Olanağı; Buenos Aires: Centro de Estudios de la Mujer. 1995)

Bunch, Charlotte. Passionate Politics: Feminist Theory in Action. (Tutkulu Politika: Feminist Teori Eylemde; New York, St. Mar-tin  Press. 1987)

Bunch, Charlotte ve Roxanne Carrillo. “Feminist  Perspectives on WID”, in Persis-tent Inequalities. (KK’ye Feminist Bakışlar, Süreğen Eşitsizlikler içinde; New York ve Oxford, Oxford University Press. 1990)

Buvinic, M. Projects for Women in the Third World: Explaining their Misbehavior. (Üçün-cü Dünya Kadınları İçin Projeler: Uyumsuz-lukların Açıklanışı; Washington, DC, Interna-tional Centre for Research on Women. 1984)

Feldstein, Hillary Sims and Susan V. Poats. Working Together: Gender Analysis in Agriculture. (Birlikte Çalışma: Tarımda Cins Çözümlemesi, West Hartford, CN Kumarian Press.1989)

Food and Agriculture Organization (FAO) Gender Analysis and Forestry. (Cins Çözümlemesi ve Ormancılık, FAO. 1995)

Gallagher, Margaret ve Lilia Qindoza-Santiago (ed.) Women Empowering Com-munication (Kadının Güçlendirilmesi İçin İletişim, Tayland, Sukhotai Thammirat Open University Press)

Heyzer, Noeleen (ed.) A Commitment to the World’s Women: Perspectives on Develop-ment for Beijing and Beyond. (Dünya Kadın-larına Verilmiş Bir Söz: Pekin İçin Kalkınma Perspektifleri ve Ötesi, New York, United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).1995)

Inter Press Service (IPS), IPS Style Book. (IPS Editoryal Kılavuzu, Rome, InterPress Service.1990)

International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW) Measurement and Valuation of Unpaid Contribution: Accounting Through Time and Output. (Karşılığı Ödenmemiş Kat-kının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi: Zaman ve Çıktı Üzerinden Hesaplama, Santa Domin-go: INSTRAW 1995.)

International Women’s Tribune Center. “A Gender Word Bank”. ( Cinsler Üzerine Söz-cük Bankası, Gender Training Electronic Digest, Sayı 4, Ağustos 1996)

ISIS International. Listado de descriptores en el teme de la mujer.(Kadın Teması Üzerine Yazarlar Listesi, Santiago, ISIS Internation-al.1994)

Lamas, Marta (ed). El genero: La construccion cultural de la diferencia sexual. (Toplumsal Cinsiyet: Cinsel Farklılığın Top-lumsal Kuruluşu, Mexico. 1996)

Miller, Casey ve Kate Swift. The Handbook of  Nonsexist Writing for Writers, Editors and Speakers. (Yazarlar, Editörler ve Konuş-macılar İçin Cinsiyetçi Olmayan Yazım El-kitabı, London, The Women’s Press Hand-book Series. 1995)

Moser, Caroline. Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Needs. (Üçüncü Dünyada Cins Planlaması: Pratik ve Stratejik Cins Gereksi-nimlerinin Karşılanması, World Development. 1995)

Shahrashoub, Razavi ve Carol Miller. From WID to GAD: Conceptual Shifts in the Women and Development Discourse. (KK’den  CVK’ye: Kadın ve Kalkınma Söyleminde Değişimler, Cenevre, United Nations Research Institute for Social Development. 1995)

Yazarı bilinmiyor. Primer on Non-Sexist Language. (Cinsiyetçi Olmayan Dil El Kitabı, Queuzon City, University Center for Women’s Studies, University of Philipinnes)

Williams, Suzanne, Janet Seed and Adelina Mwau. The Oxfam Gender Training Manual. (Oxfam Cins Eğitimi El Kitabı, Oxford, Oxfam (İngiltere ve İrlanda). 1994)

Seçme Sözlükler Kaynakçası

Barnhart, Robert. Dictionary of Etimology. The Origins of American English Words. (Etimoloji Sözlüğü. Amerikan İngilizcesindeki Sözcüklerin Kökeni, New York, Harper Collins. 1995)

Capek, Mary Ellen S. A Women’s Thesaurus. (Kadınlar İçin Eş ve Karşıt Anlamlar Sözlüğü, New York, The National Council for Research on Women. 1987)

Corominas, Joan. Dicciaonario etimologico de la lengua castellana. (Kastilya Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Madrid, Gredos. 1994)

Kofi, Buenor Hadjor. The Dictionary of Third World Terms. (Üçüncü Dünya Terimleri Sözlüğü, Londra, Penguin Books. 1993)

Merriam Webster’s Collegiate Dictionary. (Merriam Webster Bilimsel Sözlüğü. (10. Bas-kı,Springfield,Merriam-Webster, Inc. 1994)

  • Etiketler