Yazılı basın haberciliğinde toplumsal cinsiyetin ‘beden’sel temsili

Derda Küçükalp - Elif Kumova 2013 Türkçe
Facebook Twitter Google

Bursa Uludağ Üniversitesi Derda Küçükalp - Elif Kumova

Medya, artık toplumsal yaşantının her alanında yer almaktadır. Yaşanan bu değişimle birlikte, medya bireylerin düşüncelerinin, davranışlarının ve değer yargılarının oluşumunda önemli bir role sahip olmuştur. Bedenin medyada temsil ediliş biçimi açısından bakıldığında, medyanın sahip olduğu bu önemli rolün kadınların toplumsal konumunun belirlenmesinde de etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu alanda gerçekleştirilen pek çok araştırmada da belirtildiği üzere, kadınlar ve eşcinseller yazılı basında yeterince iyi temsil edilememektedirler. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşama geçirilmesinde, yazılı basının önemli bir araç olduğu vurgulanmaktadır. Bu yüzden, bireylerin medyada kadınların ve eşcinsellerin temsil ediliş biçimlerinin farkında olmaları ve buna karşı bir duruş geliştirmeleri oldukça önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın girişinde haber söylemine dair genel bir perspektif ele alınmıştır. Sonra, ikinci bölümde beden ve haber metinleri arasındaki etkileşim incelenmeye çalışılmıştır. Ve son olarak, Türk basınında kadınların ve eşcinsellerin temsilinin daha gerçek ve ayrıntılı bir açıklamasını yansıtmak adına örnekler sunulmuştur.