Manisa Kent Merkezi Örneği Üzerinden Kadınların Medya Kullanım Alışkanlıkları

Haziran 2017 Türkçe
Facebook Twitter Google

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, geleneğin ve dinin baskın olduğu ataerkil kültürlerde önemli sorun alanlarından biridir. Sorunun çözüm yollarından biri kadınların, gündelik yaşam deneyimleri içerisinde maruz kaldıkları ayrımcı ve baskıcı tutuma karşı güçlendirilmeleridir. Bu araştırmada, kadınların medya kullanım tercih ve sıklıklarının belirlenmesi, söz konusu tercihler ile toplumsal cinsiyet eşitliği tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Manisa kent merkezinde yaşayan 479 kadına toplumsal cinsiyet eşitliği tutumlarını belirlemek amacıyla Kadınların Güçlendirilmesi Ölçeği (KGÖ) ve medya kullanım tercih ve sıklıklarını tespit etmeyi amaçlayan sorular yöneltilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 21.0 ve Stata 14.1 programları ile analiz edilmiştir. “Muhafazakâr” ve “muhalif” başlıkları altında tasnif edilen medya kuruluşlarının ürünlerini tercih eden kadınlar arasında, ölçeğin her üç alt boyutunda da (Kadının Bağımsız Hareket Edebilmesi, Aile Baskısı ve Ekonomik Bağımsızlık ve Aile Ekonomisine Katkı) anlamlı düzeyde farklılık olduğu görülmüştür. Bulgulara dayanılarak “muhafazakâr” medya ürünlerini tercih eden kadınların, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesini amaçlayan projelerin öncelikli hedef kitlesi olması önerilmektedir.