Medyada Kadın Cinayeti Haberlerindeki Cinsiyetçi İzler: Radikal Gazetesi

Songül Sallan Gül, Yonca Altındal 2015 Türkçe
Facebook Twitter Google

Akdeniz İletişim Dergisi Songül Sallan Gül, Yonca Altındal Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Arş. Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Kadın çalışmaları literatüründe “femicide” olarak kullanılan kadın cinayeti olgusu, kadınların, kadın olmalarından dolayı eril şiddet yoluyla öldürülmelerini ifade eder. Kadınlar başta eşleri, eski eşleri, birlikte olduğu erkekler gibi en yakınlarındaki ya da hiç tanımadıkları erkekler tarafından öldürülüyor. Kadın bedeni ve cinselliği üzerindeki eril denetim ve tahakküm, şeref ve namus adı altında evlilikte ve kamusal alanda kadınların ölümlerine neden oluyor.
Kadın cinayetlerinin faillerinin büyük çoğunluğunun akraba erkekler olması, ataerkil toplumsal yapı ve değerlerle onları yeniden üreten mekanizmaları sorgulamayı gerekli kılar. Ulaştığı kitlenin yaygınlığı ve ileri teknoloji dolayısıyla yazılı ve görsel medya bunlardan birisi. Kadın cinayetlerine ilişkin haberlerde kullanılan üslup, semboller, işaretler, sayılar, sözcükler ve fotoğraflarla egemen eril değerler ile toplumsal cinsiyet düzeni yeniden üretiliyor ve pekiştiriliyor.
Bu makalede medyanın rolü Radikal gazetesi örneğinde ele alınıyor. İlk olarak dünyadaki ve Türkiye’deki görünümleriyle kadın cinayeti olgusu ve medya ilişkisi sosyolojik olarak farklı boyutlarıyla değerlendiriliyor. İkinci olarak Radikal gazetesinde 2013 yılında yayınlanan 79 aileiçi toplumsal cinsiyet temelli kadın cinayeti haberinin haber taşıma değeri ve haber yapma biçimi sorgulanıyor. Kadın cinayeti haberlerinin başlık ve metinleri içerik analizi tekniğiyle değerlendirilerek, Radikal gazetesi örneğinde medyada cinsiyet temelli ayrımcılığın ve cinsiyetçiliğin izleri sorgulanıyor. Kadın cinayetlerini sıradan, normal ve sansasyonel haberlere dönüştüren medyanın cinsiyetçi söylemi yeniden üretme biçimleri tartışılıyor.